Giuse Vũ Minh Thuỳ

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2007