Giuse M. Đoàn Văn Thịnh

Năm sinh: 
1952
Năm Linh mục: 
1979
Nơi làm việc: 

NT Xóm Chiếu, hạt Xóm Chiếu