Giuse Đinh Quang Thịnh

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1977