Tôma Huỳnh Bửu Dư

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1995
Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT An Bình, hạt Sài Gòn - Chợ Quán