Phêrô Dư Tác Thiện |

Phêrô Dư Tác Thiện

Năm sinh: 
1922
Năm Linh mục: 
1950
Ngày qua đời: 
22.12.2014
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà