Giuse Nguyễn Văn Thanh

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới