Vinh Sơn. Ngô Minh Tân |

Vinh Sơn. Ngô Minh Tân

Năm sinh: 
1943
Năm Linh mục: 
1968
Ngày qua đời: 
18.06.2015
Nơi làm việc: 

NT Bình Lợi, hạt Gia Định