Đa Minh Bùi Minh Sơn |

Đa Minh Bùi Minh Sơn

Năm sinh: 
1933
Năm Linh mục: 
1962
Ngày qua đời: 
02.06.2012
Chức vụ: 
Nguyên Chánh xứ
Nơi làm việc: 

Nguyên Chánh xứ NT Tân Hoà, hạt Phú Nhuận