Gioan B. Bùi Bá Tam Quan

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Mẫu Tâm, hạt Xóm Chiếu