Giuse Trương Vĩnh Phúc

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Mông Triệu, hạt Gia Định