Albertô Trần Phúc Nhân |

Albertô Trần Phúc Nhân

Năm sinh: 
1932
Năm Linh mục: 
1958
Ngày qua đời: 
14.06.2014
Nơi làm việc: 

TV Mai Khôi, hạt Tân Định