Phanxicô X. Lê Văn Nhạc

Năm sinh: 
1943
Năm Linh mục: 
1974
Nơi làm việc: 

NT Chợ Quán, hạt Chợ Quán