Hilariô Nguyễn Công Minh |

Hilariô Nguyễn Công Minh

Năm sinh: 
1925
Năm Linh mục: 
1968
Ngày qua đời: 
29.01.2012
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà