Giuse Trần Văn Lưu

Năm sinh: 
1952
Năm Linh mục: 
1987
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 

NT Nam Hoà, hạt Chí Hoà