Giuse Đinh Huy Hưởng |

Giuse Đinh Huy Hưởng

Năm sinh: 
1943
Năm Linh mục: 
1969
Ngày qua đời: 
08.08.2011
Nơi làm việc: 

NB, hạt Xóm Mới