Phanxicô Salê. Nguyễn Quốc Hoàng |

Phanxicô Salê. Nguyễn Quốc Hoàng

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1999
Ngày qua đời: 
26.04.2015
Nơi làm việc: 

NT Bình Thuận, hạt Bình An