Vinh Sơn Trần Văn Hoà |

Vinh Sơn Trần Văn Hoà

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Bình Thới, hạt Phú Thọ