Ignatiô Nguyễn Thới Hoà |

Ignatiô Nguyễn Thới Hoà

Năm sinh: 
1935
Năm Linh mục: 
1962
Ngày qua đời: 
02.10.2011
Nơi làm việc: 

NT Xóm Chiếu, hạt Xóm Chiếu