Giuse Đinh Đức Thịnh

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2001
Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Đức Bà HB, hạt Sài Gòn