Đa Minh Đỗ Anh Dũng |

Đa Minh Đỗ Anh Dũng

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1998
Ngày qua đời: 
14.06.2013
Nơi làm việc: 

NT Khánh Hội, hạt Xóm Chiếu