Gioakim Nguyễn Đăng Chí |

Gioakim Nguyễn Đăng Chí

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1966
Ngày qua đời: 
29.11.2012
Nơi làm việc: 

Nhà hưu Bắc Ninh, hạt Thủ Đức