Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Giêng 2019

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,16-21
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,29-34
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 1, 35-42
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 1, 43-51
2
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 2, 1-12
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 4, 12-17. 23-25
8
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 34-44
9
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 45-52
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,14-22a
11
(All day)
Lời Chúa
Lc 5, 12-16
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 3, 22-30
3
14
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 14-20
15
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 21-28
16
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 29-39
18
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 1-12
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,11-13
19
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 13-17
4
20
(All day)
Lời Chúa
Ga 2, 1-12
22
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 23-28
5
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 1, 1-4; 4, 14-21
29
(All day)
Lời Chúa
Mc 3, 31-35