Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Một 4 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28b-34