Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,46-52