Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười 21 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 35-45