Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Mười 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
40
 
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,57-62
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,13-16
6
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,17-24
41
8
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,25-37
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,38-42
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,1-4
11
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,5-13
12
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,15-26
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,27-28
42
14
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 17-30
16
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,37-41
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,1-7
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,8-12
43
21
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 35-45
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,13-21
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,35-38
24
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,39-48
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,49-53
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,54-59
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,1-9
44
28
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,46-52
29
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,10-17
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,18-21
31
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,22-30