Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 23 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,29-36