Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,27-35