Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 9 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 7, 31-37