Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tám 12 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
1 V 19, 4-8; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Ga 6, 41-51