Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 22 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 30-34