Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,7-13