Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 5,21-43