Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Sáu 10 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 3, 20-35