Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Sáu 3 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 14,12-16.22-26