Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Sáu 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
22
 
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Mc 11,11-26
2
(All day)
Lời Chúa
Mc 11,27-33
23
3
(All day)
Lời Chúa
Mc 14,12-16.22-26
4
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,1-12
5
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,13-17
6
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,19-27
7
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28-34
24
10
(All day)
Lời Chúa
Mc 3, 20-35
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,1-12
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,13-16
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,17-19
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 20-26
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 27-32
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,33-37
25
17
(All day)
Lời Chúa
Mc 4,26-34
18
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,38-42
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 43-48
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6. 16-18
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15
22
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,19-23
23
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,24-34
26
25
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,1-5
26
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,6.12-14
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,15-20
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,21-29
30
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,5-17