Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 13 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 16,15-20