Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Năm 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
14,27-31a