Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Tư 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
14
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,1-9
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 28,8-15
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,11-18
4
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,13-35
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,35-48
6
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,1-14
7
(All day)
Lời Chúa
Mc 16,9-15
15
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
10
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,7b-15
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,31-36
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,16-21
16
15
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,35-48
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,22-29
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,30-35
18
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,35-40
19
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,44-51
20
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,52-56
21
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,60-69
17
22
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,11-18
23
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,1-10
24
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,22-30
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,44-50
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-6
28
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14
18
29
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,1-8
30
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,21-26