Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười 29 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,34-40