Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười 15 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,1-14