Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười 8 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-43