Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Mười 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
40
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,51-56
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,1-12
41
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-43
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,38-42
12
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,5-13
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,15-26
42
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,1-14
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,1-7
21
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,8-12
43
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,13-21
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,39-48
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,49-53
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,54-59
44
29
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,34-40
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,10-17
31
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,18-21