Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tám 20 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 15,21-28