Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Tám 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
31
 
 
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,44-46
3
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,47-53
4
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,54-58
5
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,1-12
32
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,13-21
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,22-36
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,14-20
33
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 14,22-33
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,22-27
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,15-20
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-19,1
18
(All day)
Lời Chúa
Mt 19,3-12
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 19,13-15
34
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 15,21-28
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 19,16-22
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
23
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,1-16a
25
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,34-40
26
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,1-12
35
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 16,13-23
29
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,17-29
30
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,27-32
31
(All day)
Lời Chúa
Mt 24,42-51