Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 2 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 37-42