Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Sáu 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
22
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,20-26
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,15-19
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 21, 20-25
23
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,19-23
5
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,1-12
6
(All day)
Lời Chúa
Mc 12, 13-17
7
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,18-27
8
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28b-34
9
(All day)
Lời Chúa
Mc 12, 35-37
10
(All day)
Lời Chúa
Mc 12, 38-44
24
11
(All day)
Lời Chúa
Ga 16, 12-15
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,1-12
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,17-19
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,20-26
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 27-32
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,33-37
25
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,38-42
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6.16-18
22
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15
26
25
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 26-33
26
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,1-5
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,6.12-14
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,15-20
30
(All day)
Lời Chúa
Mt 8, 1-4