Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 28 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 28,16-20