Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 21 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,15-21
(All day)
Lời Chúa
Ga 14, 23-29