Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 9 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,1-11